Strategia

 

Strategia rozwoju Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2023-2030

 

Strategia rozwoju Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na lata 2022–2024 wpisuje się w założenia rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego wskazane w Uchwale nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Uchwale nr 34/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021–2030.

Cel strategiczny nr 1

Rozwój działalności badawczej i podniesienie jakości badań naukowych na Wydziale

 1. Zwiększenie aktywności pracowników i doktorantów w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe ze źródeł pozauniwersyteckich (krajowych i zagranicznych).
 2. Rozwój umiędzynarodowienia kadry naukowo-dydaktycznej poprzez realizację programów oferujących wymianę akademicką, np. w ramach NAWA lub IDUB.
 3. Wsparcie młodej kadry badawczej poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów wspierających aktywność naukowo-badawczą.
 4. Rozwijanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych poprzez organizowanie wspólnych, wydziałowych spotkań poszerzających wiedzę w zakresie aplikowania o projekty badawcze oraz w ramach organizowanych interdyscyplinarnych konferencji naukowych.
 5. Uzyskanie lub utrzymanie wysokich kategorii naukowych przez dyscypliny przypisane do Wydziału.
 6. Wsparcie czasopism naukowych wydawanych na Wydziale.
 7. Rozwój zasobów bibliotecznych wraz z poszerzaniem dostępu do baz danych.
 8. Organizacja konferencji i seminariów w partnerstwie z ośrodkami zagranicznymi.

Wskaźniki efektywności:

 • liczba złożonych wniosków w konkursach krajowych i zagranicznych na finansowanie projektów naukowych,
 • liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków w konkursach na finansowanie projektów naukowych,
 • liczba wysoko punktowanych publikacji naukowych,
 • liczba pracowników publikujących w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych,
 • liczba szkoleń i kursów organizowanych na Wydziale związanych z pozyskiwaniem grantów zewnętrznych,
 • liczba wizytujących profesorów i zaproszonych gości zagranicznych prowadzących wykłady, seminaria i warsztaty,
 • wzrost w rankingach punktowych z listy ministerialnej czasopism naukowych wydawanych na Wydziale.

 Cel strategiczny nr 2

Doskonalenie oferty edukacyjnej

 1. Wsparcie dla tworzenia nowych, atrakcyjnych kierunków dostosowanych do potrzeb i oczekiwań studentów oraz otoczenia społecznego.
 2. Zwiększanie poziomu interdyscyplinarności zajęć dydaktycznych.
 3. Poszerzanie oferty dydaktycznej do wyboru z treściami programowymi wynikającymi z najnowszych badań naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału.
 4. Poszerzenie oferty studiów podyplomowych i odpłatnych kursów dokształcających organizowanych na Wydziale.
 5. Rozwój form zdalnych zajęć na kierunkach funkcjonujących na Wydziale.
 6. Konsekwentna realizacji polityki jakościowej kształcenia Uniwersytetu i Wydziału.
 7. Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności dydaktyczne oraz wymianę wiedzy i doświadczeń tym zakresie.
 8. Wsparcie rozwoju kierunków prowadzonych w języku angielskim.

 

Wskaźniki efektywności:

 • liczba studentów oceniających pozytywnie zajęcia na poszczególnych kierunkach prowadzonych na Wydziale,
 • liczba studentów zrekrutowanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim dzięki promocji poszczególnych kierunków,
 • liczba studentów dokształcających się na studiach podyplomowych i kursach,
 • liczba przedmiotów prowadzonych jako kursy e-learningowe wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • liczba pracowników podnoszących kwalifikacje dydaktyczne w ramach certyfikowanych zajęć,
 • liczba kierunków i przedmiotów tworzonych przy współudziale interesariuszy zewnętrznych.

 

Cel strategiczny nr 3

Podnoszenie potencjału pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów

 1. Wspieranie aktywności pracowników w zakresie rozwoju naukowego i zdobywania stopni i tytułów naukowych.
 2. Pozyskiwanie nowych pracowników naukowych o znaczącym dorobku i uznanym autorytecie akademickim.
 3. Rozwój funkcjonujących przy Wydziale kolegiów Szkoły Doktorskiej oraz przygotowania doktorantów jako potencjalnych pracowników naukowo-dydaktycznych na Uniwersytecie.
 4. Udział pracowników, doktorantów i studentów we flagowych programach stażowych oraz sieciach badaczy w wymiarze krajowym i zagranicznym.
 5. Budowanie systemu motywacyjnego skoncentrowanego na premiowaniu pracowników za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
 6. Wspieranie inicjatyw samorządu doktoranckiego, studenckiego oraz kół naukowych.
 7. Działanie na rzecz mobilności akademickiej oraz udział w programach wymiany międzynarodowej pracowników, doktorantów i studentów.
 8. Angażowanie pracowników, doktorantów i studentów do udziału w gremiach decyzyjnych w Uniwersytecie i poza Uczelnią.

Wskaźniki efektywności:

 • liczba wypromowanych doktorantów oraz liczba nowych pracowników ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora,
 • liczba nowo zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • liczba pracowników, doktorantów i studentów uczestniczących w krajowych i międzynarodowych programach stażowych,
 • liczba zorganizowanych inicjatyw, w tym zespołów badawczych kierowanych przez pracowników naukowych, z udziałem doktorantów i studentów,
 • liczba pracowników, doktorantów i studentów biorących udział w programach wymiany międzynarodowych,
 • liczba pracowników, doktorantów i studentów zaangażowanych w gremiach decyzyjnych.

 

Cel strategiczny nr 4

Wspieranie profesjonalnego rozwoju kadry administracyjnej

 1. Podnoszenie kompetencji i umiejętności kadry na Wydziale poprzez udział kadry administracyjnej w programach szkoleniowych oraz kursach krajowych i międzynarodowych podnoszących kwalifikacje.
 2. Wsparcie systemu motywacyjnego pracowników administracji.
 3. Rozwój nowoczesnej infrastruktury wspomagający administrację wydziałową.
 4. Doskonalenie obsługi procesu dydaktycznego oraz zarządzanie informacją naukową.

Wskaźniki efektywności:

 • liczba pracowników administracji biorących udział w programach szkoleniowych podnoszących kompetencję i umiejętności,
 • liczba pracowników wyspecjalizowanych w obsłudze procesu dydaktycznego oraz zarządzania informacją naukową,
 • wprowadzenie systemu oceny ze strony studentów.

 Cel strategiczny nr 5

Podnoszenie jakości w zakresie infrastruktury Wydziału

 1. Dbałość o wyposażanie w nowoczesne technologie wspomagające proces dydaktyczny.
 2. Podnoszenie jakości w zakresie infrastruktury informatycznej.
 3. Tworzenie nowych pracowni naukowo-dydaktycznych.
 4. Wsparcie modernizacji i remontów budynków wydziałowych.

Wskaźniki efektywności:

 • liczba nowoczesnego sprzętu informatycznego,
 • liczba nowych pracowni naukowo-dydaktycznych.

 

Cel strategiczny nr 6

Rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 1. Nawiązywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
 2. Tworzenie programów praktyk i staży we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.
 3. Organizacja wspólnych inicjatyw naukowych oraz udział w projektach badawczych i edukacyjnych związanych z wpływem społecznym.
 4. Systematyczne prowadzenie konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie wspomagania programów kształcenia.
 5. Popularyzacja osiągnięć naukowych w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
 6. Współpraca z absolwentami Wydziału mająca na celu ewaluację zdobytej w Uniwersytecie wiedzy, kompetencji i umiejętności, a także ich udział w doskonaleniu programów kształcenia.

 Wskaźniki efektywności:

 • liczba interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Wydziałem,
 • liczba programów praktyk i staży współtworzonych we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym,
 • liczba inicjatyw oraz projektów naukowych i edukacyjnych we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.