Rejestracja pracy magisterskiej / licencjackiej

Obowiązujące Zarządzenia:

Zarządzenie nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w jednolitym systemie antyplagiatowym (JSA), archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych i przekazania prac do ogólnopolskiego Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD)

Zarządzenie nr 11/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) od roku akademickiego 2023/2024.

Zzarządzenie nr 13/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zasad kształcenia na odległość, organizacji sesji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach od roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHP)

 

Rejestracja pracy magisterskiej / licencjackiej

I. W celu złożenia dokumentów niezbędnych do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) należy:

1.Uzupełnić formularz - "dodatkowe informacje do suplementu" wpisując w nim wyłącznie informacje dotyczące:

 • udziału w dodatkowych praktykach studenckich, na które Dziekan wyraził zgodę,
 • udziału w programach ERASMUS+, MOST;
 • udziału w pracach studenckich kół naukowych (podając pełnioną funkcję);
 • udziału w projektach badawczych (roli studenta w projekcie, charakteru projektu, roku realizacji);
 • funkcji pełnionych w samorządzie studenckim, organizacjach studenckich, pracach organizacyjnych w organach kolegialnych Uczelni;
 • informacji o stypendiach, wyróżnieniach i nagrodach;
 • publikacji w pismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW lub w recenzowanych monografiach lub autorstwa recenzowanej monografii;

Podpisany formularz wraz z załącznikami potwierdzającymi wpisane, dodatkowe informacje należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej 5 dni przed datą egzaminu dyplomowego po zatwierdzeniu pracy przez Promotora w systemie APD. (formularz do pobrania na dole strony)

2. Należy również sprawdzić kartę przebiegu studiów logując się na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl

Sprawdzoną i podpisaną kartę przebiegu studiów należy złożyć w Dziekanacie w dniu rejestracji pracy

3. Należy mieć uregulowane wszelkie opłaty za studia (powtarzane przedmioty, pełna opłata za semestr na studiach niestacjonarnych).

4. Należy zaliczyć ostatni semestr studiów (tj. mieć wpisane wszystkie oceny w systemie USOS)

5. Należy dostarczyć do Dziekanatu rozliczoną kartę zobowiązań.

6. Należy złożyć druk „potwierdzenia danych osobowych” (formularz do pobrania na dole strony)

7. Należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy w ORPPD (oświadczenie składają wyłącznie studenci, których praca zawiera tajemnice ustawowo chronione, w tym tajemnice zawodowe)

8. Student powinien złożyć dokumenty 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony (gdy status pracy w APD jest „gotowa do obrony”)

 

W związku z Zarządzaniem Nr 100/2021 Rektora UWr. z dnia 30 czerwca 2021 r. absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020, oraz który wznowił/reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019 otrzymuje dyplom bezpłatnie. 

 

II. Istnieje możliwość wydania dyplomu w języku angielskim (o wydanie dyplomu w języku angielskim można ubiegać się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty obrony-dotyczy absolwenta, który rozpoczął studia przed rokiem 2018/19),
w tym celu należy złożyć:

 • podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim skierowane do właściwego Prodziekana;
 • dowód wpłaty na kwotę 40,00 zł (W związku z Zarządzaniem Nr 57/2020 Rektora UWr. z dnia 11 maja 2020 r. (z późn. zmn. z dnia 03.06.2020 nr 70/2020) absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2018/2019, oraz który wznowił /reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019 otrzymuje dyplom bezpłatnie.
  Pozostałe roczniki opłata bez zmian tj. 40,00 zł za dyplom w języku angielskim);
 •  tłumaczenie na język angielski tematu pracy oraz przedkładanych przez absolwenta dodatkowych informacji do suplementu (np. informacje o odbytych praktykach, stażach, otrzymanych nagrodach i inne – jak w punkcie I.1. niniejszego opracowania).

Uwaga! dla absolwentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 i 2019/20 warunkiem uzyskania dyplomu w języku angielskim jest złożenie przez studenta wniosku w terminie do dnia ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego) 

 

Instrukcja APD dla studentów