Dokumentacja studiów doktoranckich

Uchwała 231/2015

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie § 10 ust. 11, § 17 ust. 2 i ust. 3 Uchwały Nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim:
1.1 Od roku akademickiego 2015/2016 odstępuje się od dokumentowania w indeksie osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich na wszystkich kierunkach i latach studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
1.2 Dokumentowanie przebiegu studiów doktoranckich, w tym osiągnięć doktoranta w trakcie studiów, będzie realizowane w następujący sposób:
a) poprzez zapisy na indywidualnym koncie doktoranta prowadzone w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy prawa przy wykorzystaniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (dalej: USOS) dokonywane przez osoby prowadzące zajęcia, zgodnie z zasadami sformułowanymi w Zarządzeniu nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr z dnia 10 czerwca 2014 r. zpóźn. zm.
b) poprzez złożenie przez doktoranta kierownikowi studiów doktoranckich w ustalonym terminie rocznej karty przebiegu studiów doktoranckich, zgodnie z wymogami dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich na UWr.
1.3 Kierownik studiów doktoranckich dokonujący rocznej oceny realizacji programu studiów doktoranckich bierze pod uwagę w szczególności:
a) terminową realizację progTamu studiów
b) prowadzenie badań naukowych, w tym zwłaszcza publikacje ich wyników oraz udział w życiu naukowym.
c) wymogi regulaminu studiów doktoranckich określone w § 18, ust.l.
1.4 Biorący udział w dokumentowaniu przebiegu studiów (zwłaszcza prowadzący zajęcia, pracownicy oraz doktoranci) winni wykonywać wszystkie związane z tym czynności z najwyższą starannością oraz rzetelnie współdziałać w zakresie prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów, zgodnie z zasadami sformułowanymi w Zarządzeniu nr 3 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr z dnia 10 czerwca 2014 r. zpóźn. zm.
1.5 Dokumentacja własna prowadzona przez zaliczającego określone zajęcia lub przeprowadzającego egzaminy, w której ujęte są oceny wprowadzone do USOS, jest przechowywana przez prowadzącego zajęcia lub egzaminatora do końca następnego roku akademickiego.
1.6 Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków niezbędnych do uzyskania przez doktoranta zaliczenia poszczególnych lat studiów oraz terminów składania kierownikowi studiów rocznej karty przebiegu studiów doktoranckich reguluje wydziałowa organizacja roku akademickiego na studiach doktoranckich tworzona w oparciu o organizację roku akademickiego Rektora UWr oraz obowiązujący regulamin studiów doktoranckich.
Organizacja roku akademickiego oraz regulamin studiów doktoranckich udostępniane są doktorantom do wiadomości na stronie internetowej Wydziału.

Wzory formularzy: