Awanse

ZARZĄDZENIE Nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie awansów na stanowiska adiunkta oraz profesora w Uniwersytecie Wrocławskim

PROCEDURA

1. Procedurę awansową rozpoczyna pracownik składając do właściwego dziekana/kierownika jednostki pozawydziałowej wniosek zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i/lub dyrektora instytutu/kierownika katedry. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dziekan/kierownik jednostki pozawydziałowej występuje z pismem przewodnim do Rektora o zgodę na wszczęcie procedury awansowej na stanowisko profesora Uniwersytetu lub adiunkta. Do pisma załącza wniosek pracownika wraz ze wszystkimi załącznikami.
3. Pismo przewodnie wraz z wnioskiem pracownika podlega zaopiniowaniu przez Zespół ds. Awansów. Regulamin Zespołu określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W skład Zespołu ds. Awansów wchodzą:
1/ Prorektor ds. badań naukowych,
2/ Prorektor ds. nauczania,
3/ przynajmniej po jednym przedstawicielu każdego Wydziału Uniwersytetu/jednostki pozawydziałowej.
5. Zespół ds. Awansów opiniuje wniosek w terminie nie dłuższym niż 45 dni (z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu Zespołu ds. Awansów) od jego otrzymania i przedstawia Rektorowi rekomendację wraz z uzasadnieniem.
6. Rektor wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wszczęcie procedury awansowej i przekazuje decyzję wnioskującemu.
7. W przypadku wyrażenia zgody przez Rektora na wszczęcie procedury awansowej, wniosek wymaga zaopiniowania przez właściwą Radę dyscypliny naukowej i Radę wydziału/Radę jednostki pozawydziałowej w przypadku pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego albo przez Radę wydziału/Radę jednostki pozawydziałowej w przypadku pracownika dydaktycznego. Uchwały Rady dyscypliny naukowej, wraz z wynikami głosowań, są przekazywane przez jej Przewodniczącego Dziekanowi właściwego wydziału.
8. Dziekan wydziału/Kierownik jednostki pozawydziałowej przekazuje wniosek uzupełniony o uchwałę/uchwały wraz z wynikami głosowań, o których mowa w ust. 7, do Działu Spraw Pracowniczych. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, wniosek zostaje zwrócony do jednostki celem uzupełnienia w terminie możliwie nieprzekraczającym 21 dni od daty wpływu.