Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” należy do najstarszych w Polsce czasopism naukowych o profilu historycznym i uchodzi za czołowy periodyk śląskoznawczy. Ukazuje się nieprzerwanie od 1946 r., początkowo jako półrocznik „Sobótka”, a od 1957 r. jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Pismo było wydawane do 2018 r. przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii (oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego). Obecnie wychodzi pod szyldem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz Instytutu Historycznego.

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” zmienia się i dostosowuje do aktualnych po-trzeb i nowych wyzwań, dzięki czemu zapewnia przestrzeń do prezentacji wyników bieżących badań i prowadzenia dyskusji naukowej. Publikowane w nim teksty od początku poszerzały wiedzę nt. dziejów Śląska oraz krain sąsiednich, jego łamy pozostawały niemniej otwarte również na inne treści historyczne. Obecna Redakcja (dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr., dr hab. Robert Kołodziej prof. UWr., dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr., dr hab. Wojciech Kucharski i dr hab. Marek L. Wójcik) podtrzymuje tę tradycję. W periodyku publikowane są materiały dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i zagadnień regionalnych, zarazem studia o szerszym zakresie tematycznym.

Na łamach Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka” publikowane są artykuły naukowe, miscellanea źródłowe, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki, sprawozdania, nekrologi i wykazy najnowszych wydawnictw z zakresu historii Śląska. Redakcja przyjmuje teksty w językach: polskim, angielskim, niemieckim i czeskim. Więcej informacji nt. periodyku można znaleźć na stronie: sobotka.uni.wroc.pl