BHP

Informacja w sprawie wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktorantów studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2024/2025.

 1. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz uczestników Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
 2. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2024/2025 zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 116/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniające  zarządzenie Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 3.  Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na platformie nauczania na odległość jest organizowane i prowadzone przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
 4. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.

Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

 1. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student/doktorant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony.

Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie bhp studenci instrukcja 2023.24

ATTENTION FIRST 23

Terminy szkoleń:

 1. Termin 1 -  od 15 września do 31 października 2024 r.
 2. Termin dodatkowy – od 31 stycznia do 14 lutego 2025 r. – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie. Osoby, które nie zaliczą szkolenia BHP nie uzyskają zaliczenia semestru (otrzymają decyzję o skreśleniu z listy studentów albo o powtarzaniu roku studiów).

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej pod nr telefonu (71) 375-24-89.

 

ZARZĄDZENIE Nr 116/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim (77,11KB)

 

aktualizacja: 17.06.2024

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy o terminie dodatkowy dla studentów (doktorantów) semestru pierwszego w roku akademickim 2023/24 (dla osób, które „z uzasadnionych przyczyn” nie odbyły szkolenia w I terminie 1.10-30.11.23 r.)

Termin dodatkowy – od 30 stycznia do 14 lutego 2024 r.- dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie.

Do studentów roku pierwszego w roku akademickim 2023/24 ma zastosowanie ZARZĄDZENIE Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia będzie dostępny na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim terminie od 30 stycznia do 14 lutego 2024 r.

aktualizacja: 29-01-2024

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy o termin szkolenia wstępnego bhp dla studentów wyższych lat (za wyjątkiem I roku).

1. Termin I - od 15 marca do 30 marca  2024 r.

2. Termin dodatkowy (Nabór międzysemestralny) – od 1 września do 12 września 2024 r.  - dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

 

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia  będzie dostępne na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim pod adresem: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

W celu zapisu na szkolenia należy złożyć pisemne podanie (adresowane do Prorektora ds. nauczania dra hab. Łukasza Machaja, prof. UWr ale składane bezpośrednio w Dziale BHP).

 

Studenci i Doktoranci drugiego i wyższych lat studiów na WNHP, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia BHP są zobowiązani do jego niezwłocznej realizacji i osiągnięcia pozytywnego wyniku w terminie od 1 października do 30 listopada 2022r.

Brak zaliczenia szkolenia z BHP jest niezgodne z Zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r.

 

 1. Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest organizowane i prowadzone na platformie nauczania na odległość  przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
 2. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
 3. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej na platformie student/doktorant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych. Wyniki testu przenoszone są do bazy USOS w postaci komunikatu: zaliczony lub niezaliczony.
 4. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Terminy szkoleń:

 1. Termin podstawowy -  od 1 października do 30 listopada 2022 r.
 2. Termin dodatkowy (powtarzanie kursu) – od 1 lutego do 5 marca 2023 r. – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia BHP.Szkolenie płatne w kwocie 150,00 zł.
  W celu uzyskania dostępu, student zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o możliwość realizacji szkolenia BHP bezpośrednio do Prorektora ds. nauczania - dra hab. Łukasza Machaja, prof. UWr

 

UWAGA

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej pod nr telefonu (71) 375-24-89.

Zarządzenie Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim