2013

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 stycznia 2013 r.:

Uchwała nr 1/2013 w sprawie dopuszczenia dr. Andrzeja Wiśniewskiego do kolokwium habilitacyjnego oraz wyznaczenie terminu kolokwium

Uchwała nr 2/2013 w sprawie powołania komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Tomasza Płonki

Uchwała nr 3/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Moniki Piotrowskiej-Matyszczak

Uchwała nr 4/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Doroty Sobczyk-Dymeckiej

Uchwała nr 5/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr. Sławomira Grzesiaka

Uchwała nr 6/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Barbary Pawlic-Miśkiewicz

Uchwała nr 7/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Tomaszowi Piotrowi Borewiczowi

Uchwała nr 8/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Wiktorii Malickiej

Uchwała nr 9/2013 w sprawie powołania wydziałowej komisji oceniającej nauczycieli akademickich na kadencję 2013/2016 (§ 110 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego)

Uchwała nr 10/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 11/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bożeny Jandy-Dębek na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 12/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Alicji Kuczyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 13/2013 w sprawie zatwierdzenia procedury i arkusza oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych

Uchwała nr 14/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii

Uchwała nr 15/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki

Uchwała nr 16/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze

Uchwała nr 17/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych

Uchwała nr 18/2013 w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych

Uchwała nr 19/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji, limitów przyjęć oraz programów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2014

Uchwała nr 20/2013 w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Misja, wizja i strategia rozwoju Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na lata 2013-2020

Uchwała nr 21/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 22/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Uchwała nr 23/2013 w sprawie ustaleń Rady Wydziału dotyczących Regulaminu Studiów obowiązującego w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2013/2013 - utrata mocy z 26.04.2023 (Uchwała nr 42/2023)

Uchwała nr 24/2013 w sprawie zatwierdzenia procedury i arkusza hospitacji zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 25/2013 w sprawie zatwierdzenia procedury i arkusza ewaluacji zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 26/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia i koncepcji programu studiów I-go stopnia: Studies on past and prezent European cultures

Uchwała nr 27/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia i koncepcji programu studiów II-go stopnia: Cultural communication In the past and prezent

Uchwała nr 28/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

Uchwała nr 29/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Psychologii Zarządzania, Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju dzieci i Młodzieży z Trudnościami oraz Studiów Podyplomowych Biblioterapii

Uchwała nr 30/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce

Uchwała nr 31/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla Studiów Podyplomowych Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej

Uchwała nr 32/2013 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Opiniowania Koncepcji i Jakości Kształcenia na kierunku pedagogika

Uchwała nr 33/2013 w sprawie zgody na zmianę przedmiotów wpisanych w program studiów mgr Olgi Kubicy, doktorantki II roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych. Usuniecie zajęć „Kings and Politics in Hellenistic” prowadzonych przez dr G. Olivera(drugi semestr drugiego roku)

Uchwała nr 34/2013 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów doktoranckich mgr Masouda Najafi Ardabili, doktoranta III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze

Uchwała nr 35/2013 w sprawie jednorazowego przesunięcia zajęć Open Science – nowa komunikacja naukowa

Uchwała nr 36/2013 w sprawie zmiany w planie Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce

Uchwała nr 37/2013 w sprawie zawieszenia Podyplomowych Studiów Historii

Uchwała nr 38/2013 w sprawie zamknięcia Podyplomowych Studiów Zarządzania Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym z dniem 1 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 39/2013 w sprawie zamknięcia studiów podyplomowych w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 40/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2013

Uchwała nr 41/2013 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących dochody własne

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 luty 2013 r.:
Uchwała nr 42/2013 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Elżbiecie Lisowskiej

Uchwała nr 43/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Kamili Madej-Bień

Uchwała nr 44/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Nadolskiej

Uchwała nr 45/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Ewie Sikorze

Uchwała nr 46/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sławomira Wieczorka

Uchwała nr 47/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Gabiś

Uchwała nr 48/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Kucharskiej

Uchwała nr 49/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Łukaszowi Braunowi

Uchwała nr 50/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdalenie Markowskiej

Uchwała nr 51/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w Instytucie Historii Sztuki

Uchwała nr 52/2013 w sprawie zatrudnienia dr Marcina Bohra na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 53/2013 w sprawie powierzenia dr Rafałowi Nahirnemu funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa

Uchwała nr 54/2013 w sprawie powołania dr Kamili Kamińskiej na kierownika Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia

Uchwała nr 55/2013 w sprawie zatwierdzenia planów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki na rok akademicki 2014

Uchwała nr 56/2013 w sprawie nostryfikacji dyplomu mgr Pauliny Rothermel

Uchwała nr 57/2013 w sprawie wprowadzenia stałej zmiany w planach Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Uchwała nr 58/2013 w sprawie dokonania drobnej korekty w programie Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce

Uchwała nr 59/2013 w sprawie modyfikacji programu Podyplomowych Studiów "Psychologia Zarządzania"

Uchwała nr 60/2013 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunek "Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie" na rok akademicki 14

Uchwała nr 61/2013 w sprawie nadania Bibliotece Instytutu Pedagogiki imienia Profesor Mirosławy Chamcównej

Uchwała nr 62/2013 w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2013/13 w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 63/2013 w sprawie zatrudnienia na godzinach zleconych w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uchwała nr 64/2013 w sprawie zatrudnienia mgr Edyty Mituły-Grzesiak

Uchwała nr 65/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie-zleceniu w semestrze letnim w Instytucie Psychologii roku akademickiego 2013/2013

Uchwała nr 66/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie-zleceniu w semestrze letnim w Instytucie Kulturoznawstwa roku akademickiego 2013/2013

Uchwała nr 67/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Annie Kucharskiej

Uchwała nr 68/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Łukaszowi Braunowi

Uchwała nr 69/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Magdalenie Markowskiej

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 marca 2013 r.:

Uchwała nr 70/2013 w sprawie powołania komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Juliana Kultysa

Uchwała nr 71/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Uchwała nr 72/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Uchwała nr 73/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 74/2013 w sprawie wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 75/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 76/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 77/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 78/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim

Uchwała nr 79/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora

Uchwała nr 80/2013 w sprawie powołania dr hab. Bożeny Jandy-Dębek prof. UWr na kierwonika Zakładu Psychologii Ogólnej

Uchwała nr 81/2013 w sprawie powołania dr hab. Alicji Kuczyńskiej prof. UWr na kierwonika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Uchwała nr 82/2013 w sprawie powołania dr hab. Kingi Lachowicz-Tabaczek prof. UWr na Przewodniczącą Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 83/2013 w sprawie powołania dr hab Alicji Senejko na Przewodniczącą Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 84/2013 w sprawie zawieszenia naboru na Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych

Uchwała nr 85/2013 w sprawie zatwierdzenia składu komisji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze

Uchwała nr 86/2013 w sprawie w sprawie uruchomienia i zatwierdzenia programów studiów: European Cultures w języku angielskim oraz Cultural Communication w języku angielskim

Uchwała nr 87/2013 w sprawie uruchomienia i zatwierdzenia programów studiów w języku angielskim Antiquity and Archeology

Uchwała nr 88/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących procedury prowadzenia zajęć z przedmiotu "Historia XX wieku"

Uchwała nr 89/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów na kierunku Historia(Amerykanistyka)

Uchwała nr 90/2013 w sprawie zatwierdzenia nowego modułu tematycznego do wyboru na kierunku Historia

Uchwała nr 91/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w indywidualnym programie studiów

Uchwała nr 92/2013 w sprawie zatwierdzenia dla Piotra Głogowskiego indywidualnego programu studiów

Uchwała nr 93/2013 w sprawie przyznania mgr Agnieszce Srokowskiej stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Uchwała nr 94/2013 w sprawie przedłużenia stypendium dr Małgorzacie Michalskiej

Uchwała nr 95/2013 w sprawie nadania zatrudnienia na godzinach zleconych dr Dagmary Łaciak

Uchwała nr 96/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie-zleceniu w semestrze letnim w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 97/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie-zleceniu w semestrze lednim w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 98/2013 w sprawie zatrudnienia dr Anny Sladek na umowie-zleceniu

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 kwietnia 2013 r.:

Uchwała nr 99/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora"

Uchwała nr 100/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Tomaszowi Płonce

Uchwała nr 101/2013 w sprawie powołania członków komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Barbary Literskiej

Uchwała nr 102/2013 w sprawie powołania członków komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Ewy Kuli

Uchwała nr 103/2013 w sprawie powołania członków komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Piotra Gołdyna

Uchwała nr 104/2013 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Małgorzacie Włodek

Uchwała nr 105/2013 w sprawie nadania stopnia doktora Panu Sławomirowi Grzesiakowi

Uchwała nr 106/2013 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Karolinie Tomczak

Uchwała nr 107/2013 w sprawie nadania stopnia doktora Pani Barbarze Pawlic-Miśkiewicz

Uchwała nr 108/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Marty Kondrackiej-Szali

Uchwała nr 109/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Honoraty Czajkowskiej

Uchwała nr 110/2013 w sprawie w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Agnieszce Srokowskiej

Uchwała nr 111/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Agnieszce Nomejko

Uchwała nr 112/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Katarzynie Orzyłowskiej

Uchwała nr 113/2013 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani Marcie Lewickiej

Uchwała nr 114/2013 w sprawie powołania dr hab. Beaty Cytowskiej na członka komisji ds. przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 115/2013 w sprawie powołania dr hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji rekrutacyjnej

Uchwała nr 116/2013 w sprawie ustalenia rocznych stawek opłat za niestacjonarne studia doktoranckie raz opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014

Uchwała nr 117/2013 w sprawie opłaty rocznej za Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych

Uchwała nr 118/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w indywidualnym programie studiów

Uchwała nr 119/2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy specjalności

Uchwała nr 120/2013 w sprawie zatwierdzenia dwóch nowych specjalności

 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 maja 2013 r.:

Uchwała nr 121/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o sztuce dr hab. Annie Kutaj-Markowskiej prof. UWr.

Uchwała nr 122/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zbigniewowi Przerembskiemu prof. UWr

Uchwała nr 123/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Piotrowi Gołdynowi

Uchwała nr 124/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Ewie Kuli

Uchwała nr 125/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Czarnej

Uchwała nr 126/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Maciejowi Kuliszowi

Uchwała nr 127/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Annie Dubaniewicz

Uchwała nr 128/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Magdalenie Pancewicz-Puchalskiej

Uchwała nr 129/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Beaty Salomon

Uchwała nr 130/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr Marzenie Możdżyńskiej

Uchwała nr 131/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr Annie Brzezińskiej

Uchwała nr 132/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani Katarzynie Matóg

Uchwała nr 133/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Panu mgr Maksymowi Mackiewiczowi

Uchwała nr 134/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pani mgr Agnieszce Patale

Uchwała nr 135/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Jarosława Syrnyka

Uchwała nr 136/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Mariana Gerlicha

Uchwała nr 137/2013 w sprawie zatrudnienia dr Piotra Plichty

Uchwała nr 138/2013 w sprawie zmian w indywidualnym programie studiów

Uchwała nr 139/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 czerwca 2013 r.:

Uchwała nr 140/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Bożenie Muszkalskiej prof. UWr

Uchwała nr 141/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Remigiuszowi Pośpiechowi prof. UWr

Uchwała nr 142/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Józefowi Szykulskiemu prof. UWr

Uchwała nr 143/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Dariuszowi Maliszewskiemu

Uchwała nr 144/2013 w sprawie powołania komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Edycie Zierkiewicz

Uchwała nr 145/2013 w sprawie powołania komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joannie Florczykiewicz

Uchwała nr 146/2013 w sprawie powołania komisji ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Elżbiecie Augustyniak

Uchwała nr 147/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Magdalenie Kapale

Uchwała nr 148/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr odmowy nadania stopnia naukowego doktora mgr Monice Piotrowskiej- Matyszczak

Uchwała nr 149/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agnieszce Gil

Uchwała nr 150/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Dorocie Sobczyk-Dymeckiej

Uchwała nr 151/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Dorot Klebe

Uchwała nr 152/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Sławomirowi Wieczorkowi

Uchwała nr 153/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agacie Gabiś

Uchwała nr 154/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Pawłowi Dumie

Uchwała nr 155/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Jakubwi Sawickiemu

Uchwała nr 156/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Joannie Zych

Uchwała nr 157/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Emilii Olejnik-Krupy

Uchwała nr 158/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Blicharskiej

Uchwała nr 159/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Tomasza Kołomańskiego

Uchwała nr 160/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Aleksandrze Marcinkiewicz

Uchwała nr 161/2013 ww sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Annie Drajer

Uchwała nr 162/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Katarzynie Szajdzie

Uchwała nr 163/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Aleksandrze Słowińskiej

Uchwała nr 164/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Lubie Jakubowskiej

Uchwała nr 165/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Ewelinie Kwiatkowskiej

Uchwała nr 166/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Małgorzacie Micule

Uchwała nr 167/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Magdalenie Ziębie

Uchwała nr 168/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Izabeli Gomułce

Uchwała nr 169/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Joannie Markiewicz

Uchwała nr 170/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Tomaszowi Brzozowskiemu

Uchwała nr 171/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Aleksandrze Bubie-Braun

Uchwała nr 172/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Mateuszowi Jańczykowi

Uchwała nr 173/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Barbarze Kwaśny

Uchwała nr 174/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Annie Lachowicz-Tomczyk

Uchwała nr 175/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Piotrowi Małczyńskiemu

Uchwała nr 176/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Marii Morawieckiej

Uchwała nr 177/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Iwony Morozow

Uchwała nr 178/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Przemysława Radwańskiego

Uchwała nr 179/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotowa mgr Krzysztofa Solarewicza

Uchwała nr 180/2013 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgr Jacka Małczyńskiego

Uchwała nr 181/2013 w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Wiśniewskiego w skład komisji ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 182/2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Włodzimierza Suleji

Uchwała nr 183/2013 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Ładyżyńskiego

Uchwała nr 184/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty Kowalczyk

Uchwała nr 185/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Subel

Uchwała nr 186/2013 w sprawie zatrudnienia dr Olgi Bąk

Uchwała nr 187/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Andrzeja Wiśniewskiego

Uchwała nr 188/2013 w sprawie zatrudnienia dr Ewy Lisowskiej

Uchwała nr 189/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Roberta Klementowskiego

Uchwała nr 190/2013 w sprawie zatrudnienia dr Ewy Jurczyk-Romanowskiej

Uchwała nr 191/2013 w sprawie zatrudnienia dr Moniki Humeniuk-Walczak

Uchwała nr 192/2013 w sprawie zatrudnienia dr Diany Gulińskiej-Grzeluszko

Uchwała nr 193/2013 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Skórczyńskiej

Uchwała nr 194/2013 w sprawie zatrudnienia dr Rafała Nahirnego

Uchwała nr 195/2013 w sprawie zatrudnienia Marzanny Popławskiej

Uchwała nr 196/2013 w sprawie zatrudnienia dr Grzegorza Kulki

Uchwała nr 197/2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Władysława Paluchowskiego

Uchwała nr 198/2013 w sprawie powierzenia dr Arkadiuszowi Wojtyle funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Wiedzy o Sztuce

Uchwała nr 199/2013 w sprawie nadania Bibliotece Instytutu Historycznego imienia zmarłego profesora Adama Golasa

Uchwała nr 200/2013 w sprawie nowelizacji uchwały Senatu UWr nr 4/2013

Uchwała nr 201/2013 w sprawie przyznawania stypendium naukowego dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej UWr szansą zwiękdzenia konkurencyjności Uczelni".

Uchwała nr 202/2013 w sprawie dokonania korekty w zasadach przyznawania stypeniów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014

Uchwała nr 203/2013 w sprawie udzielenia urlopu naukowego prof. dr hab. Markowi Winiarczykowi

Uchwała nr 204/2013 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Annie Kutaj-Markowskiej

Uchwała nr 205/2013 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Bognie Bartosz

Uchwała nr 206/2013 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Małgorzacie Bednarskiej

Uchwała nr 207/2013 w sprawie nostryfikacji dyplomu Pani Elciani Ferreiry Cannavacciuolo

Uchwała nr 208/2013 w sprawie zmian w programach trzech specjalności na kulturoznawstwie

Uchwała nr 209/2013 w sprawie zatwierdzenia wpisu do suplementu na kierunku historia sztuki

Uchwała nr 210/2013 w sprawie utworzenia dwóch nowych specjalności na pedagogice

Uchwała nr 211/2013 w sprawie zatwierdzenia nowych programów studiów obowiązujących na Wydziale od roku akademickiego 2014 na studiach niestacjonarnych licencjackich i magisterskich

Uchwała nr 212/2013 w sprawie upoważnienia dr Marcina Wisłockiego do recenzowania prac licencjackich

 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 września 2013 r.:

Uchwała nr 213/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Bożenie Muszkalskiej prof. UWr.

Uchwała nr 214/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Zbigniewowi Przerembskiemu prof. UWr.

Uchwała nr 216/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Remigiuszowi Pośpiechowi prof. UWr.

Uchwała nr 217/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Józefowi Sykulskiemu prof. UWr.

Uchwała nr 218/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Janowi Michałowi Burdukiewiczowi prof. UWr.

Uchwała nr 219/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Barbarze Literskiej

Uchwała nr 220/2013 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Julianowi Kultysowi

Uchwała nr 221/2013 w sprawie powołania nowego recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Ewy Kuli

Uchwała nr 222/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Edycie zierkiewicz oraz powołania recenzentów pracy habilitacyjnej

Uchwała nr 223/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joannie Florczykiewicz oraz powołania recenzentów pracy habilitacyjnej

Uchwała nr 224/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Ewie Augustyniak oraz powołania recenzentów pracy habilitacyjnej

Uchwała nr 225/2013 w sprawie odmowy poparcia odwołania mgr Moniki Piotrowskiej-Matuszczak

Uchwała nr 226/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu Tomaszowi Kołomańskiemu

Uchwała nr 227/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu Łukaszowi Michoniowi

Uchwała nr 228/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Magdalenie Wnuk-Olenicz

Uchwała nr 229/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kwiatkowskiej-England

Uchwała nr 230/2013 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia przewodów doktorskich oraz egzaminów doktorskich w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 231/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich z języka obcego

Uchwała nr 232/2013 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich z języka obcego

Uchwała nr 233/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Violetcie Ośkiewicz-Sucheckiej

Uchwała nr 234/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Małgorzacie Kozłowskiej

Uchwała nr 235/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Tomaszowi Staniszewskiemu

Uchwała nr 236/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Kamili Wawrzyckiej

Uchwała nr 237/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Dominice Wójcik

Uchwała nr 238/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Ewie Kurek

Uchwała nr 239/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Małgorzacie Radyńskiej

Uchwała nr 240/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Anicie Mencel

Uchwała nr 241/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Ilonie Zakowicz

Uchwała nr 242/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Anicie Zbieg

Uchwała nr 243/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Annie Miszteli

Uchwała nr 244/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Tomaszowi Niemcowi

Uchwała nr 245/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Zuzannie Siwek

Uchwała nr 246/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Ziemowitowi Sosze

Uchwała nr 247/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Anicie Soroko

Uchwała nr 248/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Albertowi Miściorakowi

Uchwała nr 249/2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu Tadeuczowi Mincerowi

Uchwała nr 250/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bernadety Szczupał

Uchwała nr 251/2013 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Gabiś

Uchwała nr 252/2013 w sprawie zatrudnienia dr Sławomira Grzesiaka

Uchwała nr 253/2013 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Kozubek

Uchwała nr 254/2013 w sprawie zatrudnienia dr Bernadety Kufel-Diakowskiej

Uchwała nr 255/2013 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Szewczyk

Uchwała nr 256/2013 w sprawie zatrudnienia dr Sławomira Wieczorka

Uchwała nr 257/2013 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dr Mariuszem Żukiem

Uchwała nr 258/2013 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Szalc

Uchwała nr 259/2013 w sprawie zatrudnienia dr Przemysława Dułęby

Uchwała nr 260/2013 w sprawie zatrudnienia dr Patryka Wasiaka

Uchwała nr 261/2013 w sprawie powierzenia funkcji po. kierownika Zakładu Antropologii Historycznej dr Pawłowi Klintowi

Uchwała nr 262/2013 w sprawie powołania dr Marka Podgórnego na pełnomocnika dziekana ds. tutoringu

Uchwała nr 263/2013 w sprawie zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich

Uchwała nr 264/2013 w sprawie zasad dokonywania opłat za studia

Uchwała nr 265/2013 w sprawie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentów

Uchwała nr 266/2013 w sprawie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia doktorantów

Uchwała nr 267/2013 w sprawie określenia liczby stypendiów doktorskich na rok akademicki 14

Uchwała nr 268/2013 w sprawie zamknięcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bystrzycy Kłodzkiej

Uchwała nr 269/2013 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów, seminatiów licencjackich i magisterskich oraz recenzowania prac licencjackich i magisterskich

Uchwała nr 270/2013 w sprawie upoważnienia doktorów do prowadzenia wykładów

Uchwała nr 271/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, recenzowania prac magisterskich oraz prowadzenia seminariów licencjackich i recenzowania prac licencjackich

Uchwała nr 272/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów i wykładowców do prowadzenia seminariów i wykładów

Uchwała nr 273/2013 w sprawie upoważnienia adniunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 274/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów i recenzowania prac w Katedrze Etnologii

Uchwała nr 275/2013 w sprawie upoważnienia adinktów do prowazenia wykładów w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 276/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym w roku akademickim 14 w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 277/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym

Uchwała nr 278/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Pedagogiki

Uchwała nr 279/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa

Uchwała nr 280/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki

Uchwała nr 281/2013 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr inż. Bogdana Miazgę w roku akademickim 14 w Instytucie Archeologii

Uchwała nr 282/2013 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Janowi Michałowi Burdukiewiczowi prof. UWr

Uchwała nr 283/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Iwony Patro

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 października 2013 r.:

Uchwała nr 284/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Joanny Golonki-Legut

Uchwała nr 285/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Magdaleny Gruzy

Uchwała nr 286/2013 w sprawie zmiany egzaminatowa przedmiotu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr Honoraty Czajkowskiej

Uchwała nr 287/2013 w sprawie zatrudnienia dr hab. Wiktora Żłobickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 288/2013 w sprawie powierzenia dr Rafałowi Nahirnemu funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa

Uchwała nr 289/2013 w sprawie rozwiązania Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych w Instytucie Psychologii

Uchwała nr 290/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Katedrze Muzykologii

Uchwała nr 291/2013 w sprawie upoważnienia adiunktów, jednego docenta oraz starszego wykładowcy do recenzowania prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki

Uchwała nr 292/2013 w sprawie zatrudnienia dr Karola Sanojcy

Uchwała nr 293/2013 w sprawie zmiany nazwy studiów "Podyplomowych Wiedzy o Sztuce" na Studia "Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze"

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 listopada 2013 r.:

Uchwała nr 294/2013 w sprawie powołania dr hab. Bernardety Szczupał prof. UWr w skład komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 295/2013 w sprawie wyznaczenia dr hab. Leona Miodońskiego Prof. UWr jako przewodniczącego komisji egzaminu doktorskiego z filozofii

Uchwała nr 296/2013 w sprawie zatrudnienia dr Karola Sanojcy na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 297/2013 w sprawie zmian w indywidualnym programie studiów doktoranckich, doktorantów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych

Uchwała nr 298/2013 w sprawie rozwiązania w Instytucie Archeologii Zakładu Archeologii Epoki Brązu i Epoki Żelaza

Uchwała nr 299/2013 w sprawie uruchomienia nowej specjalności Numizmatyka na kierunku archeologia

Uchwała nr 300/2013 w sprawie zatwierdzenia procedury P7

Uchwała nr 301/2013 w sprawie sposobu obliczania średniej ocen do stypendium Rektora na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uchwała nr 302/2013 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Kulak na umowie zleceniu

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 11 grudnia 2013 r.:

Uchwała nr 303/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Marcie Kondrackiej-Szali

Uchwała nr 304/2013 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani Iwonie Blicharskiej

Uchwała nr 305/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Grzegorza Borowskiego

Uchwała nr 306/2013 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Moniki Stanisławskiej

Uchwała nr 307/2013 w sprawie zasad powoływania członków komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie

Uchwała nr 308/2013 w sprawie utworzenia Katedry UNESCO - Całożyciowe Poradnictwo Zawodowe w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 309/2013 w sprawie przekształcenia Pracowni Pedagogiki Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki

Uchwała nr 310/2013 w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów licencjackich w trybie stacjonarnym w Instytucie Historycznym

Uchwała nr 311/2013 w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów stacjonarnych - Historia w przestrzeni publicznej

Uchwała nr 312/2013 w sprawie zmian w programach od roku akademickiego 2014/15

Uchwała nr 313/2013 w sprawie wprowadzenia stałych zmian w planach studiów pedagogiki

Uchwała nr 314/2013 w sprawie rocznych stawek opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne od roku akademickiego 2014/15