Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Terminarz posiedzeń Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w roku akademickim 2022/2023

  • 4 listopada 2022 r.
  • 18 listopada 2022 r.
  • 25 listopada 2022 r.
  • 17 marca 2023 r.
  • 31 marca 2023 r.
  • 22 września 2023 r.

Przy projektowaniu narzędzia do hospitacji zajęć wykorzystano pracę: A. Sajdak-Burska, Hospitacje zajęć jako narzędzie wspomagania rozwoju nauczyciela akademickiego w roli dydaktyka [w:] Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich: wybrane praktyki, red. I. Maciejowska, A. Sajdak-Burska, Kraków 2018.

Dodatkowe informacje dotyczące materiałów pomocniczych będą zamieszczane na bieżąco.