Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Terminarz posiedzeń WZdsOJK w roku akademickim 2023/2024

  • 17 listopada 2023
  • 1 grudnia 2023
  • 8 grudnia 2023
  • 17 maja 2024

Przy projektowaniu narzędzia do hospitacji zajęć wykorzystano pracę: A. Sajdak-Burska, Hospitacje zajęć jako narzędzie wspomagania rozwoju nauczyciela akademickiego w roli dydaktyka [w:] Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich: wybrane praktyki, red. I. Maciejowska, A. Sajdak-Burska, Kraków 2018.

Dodatkowe informacje dotyczące materiałów pomocniczych będą zamieszczane na bieżąco.