Kultura — Historia — Globalizacja

„Kultura — Historia — Globalizacja” jest elektronicznym, recenzowanym czasopismem naukowym typu open source i open access poświęconym studiom globalnym. Publikowane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego jako półrocznik, czasopismo poświęcone jest kulturowej oraz historycznej problematyce procesów i zjawisk konceptualizowanych kategoriami globalizacji, hybrydyzacji, kreolizacji i wciąż poszukujących swojej teoretycznej artykulacji.

Stanowi otwarte forum prezentacji wyników badań, konfrontacji rozmaitych koncepcji, poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, archeologów, antropologów, pedagogów, psychologów, filozofów, socjologów, ekonomistów, politologów, językoznawców, literaturoznawców, muzykologów a także innych badaczy oraz autorów podejść interdyscyplinarnych.

http://www.khg.uni.wroc.pl/